giặt thảm

Tút lại cho « đẹp »

Tại 42 Phan Đình Phùng - Đà Nẵng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: phòng khách và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, bàn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Bài viết này được đăng tải lúc .